Vedtekter

Vedtektene ble revidert på årsmøtet 26. april 2020.

§ 1. Navn
Organisasjonens navn er BIEN Norge

§ 2. Hovedkontor
Hovedkontoret for BIEN Norge ligger i Norge

§ 3. Formål
Organisasjonen vil opplyse den norske befolkningen om grunninntekt og få grunninntekt på den politiske dagsorden for på den måten å fremme og få innført grunninntekt i Norge. Vi vil fremme en betingelsesløs grunninntekt for alle norske borgere som dekker alle nødvendige utgifter til livsopphold.

Organisasjonen vil fungere som rådgivende instans for innføring og utvikling av en praktisk

fungerende grunninntekt på økonomisk og sosialt plan. Vi vil samle flest mulig mennesker fra ulike miljøer, og la hver og en fremme de aspektene ved grunninntekt som de føler er viktige og på de måtene de selv ønsker. Vi vil oppmuntre til utredning av ulike modeller for finansiering av grunninntekt i Norge og jobbe for å igangsette pilotprosjekter for å få empirisk kunnskap om effektene her i Norge.

Organisasjonen vil samtidig fremme grunninntekt som en universell menneskerettighet. Vi vil derfor støtte initiativer som arbeider for at grunninntekt innføres globalt og i andre nasjoner.

§ 4. Organisasjon
BIEN Norge er en partipolitisk nøytral landsdekkende organisasjon som har et styre bestående av minst 3 personer pluss minst ett varamedlem.

Lokallag:

 1. Lokallag må tilslutte seg BIEN Norges formål og vedtekter.
 2. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes styret i BIEN Norge.
 3. Medlemmer tilknyttes i utgangspunktet lokallaget der medlemmet bor. Medlemmer kan selv velge å tilknyttes et annet lokallag, men kan ikke være medlem av to lag samtidig.
 4. 25% av medlemskontingenten som er innbetalt av lokallagets medlemmer skal utbetales årlig til lokallaget innen 31. januar påfølgende år.
 5. Laget plikter å avholde årsmøte med valg. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes styret i BIEN Norge.
 6. Ved nedlegging eller opphør av lokallaget skal lagets midler tilfalle BIEN Norge.

§ 5. Kontingent
Medlemskontingent til BIEN Norge fastsettes av årsmøtet og betales for ett år av gangen.

§ 6. Styret
Styret er satt sammen av leder, økonomiansvarlig og styremedlem(mer) og minst et varamedlem.
Styret skal møtes minst 2 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov.
Vedtak i styret fattes med konsensusmodellen. Blir det ikke enighet vil saken tas opp i neste møte
og avgjøres med vanlig flertall. Ved uavklart avstemning teller styreleders stemme dobbelt.
To styremedlemmer kan kalle inn til et styremøte. Dersom styret vurderer det nødvendig kan det
kalle inn til ekstraordinært årsmøte og foreta nyvalg.

Styret skal:

 1. Fortløpende følge opp vedtak fra årsmøtet og sikre den daglige driften av foreningen.
 2. Overholde og revidere budsjettet ut fra årsmøtets prioriteringer.
 3. Disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak.
 4. Føre organisasjonens regnskap.
 5. Forberede og innkalle til årsmøtet. Innkalling skal sendes til medlemmene 6 uker før årsmøtet. Ettersendelse av sakspapirer må senest sendes ut 2 uker før årsmøtet.

§ 7. Det ordinære årsmøtet skal behandle og fatte vedtak om

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Styrets reviderte regnskap.
 5. Styrets forslag til budsjett.
 6. Andre innkomne saker. Saker til årsmøtet må være sendt fire uker før årsmøtet.
 7. Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd.
 8. Fastsettelse av eventuell styregodtgjørelse.
 9. Fastsetting av arbeids- og driftsplan for kommende år.
 10. Valg av styreleder og styremedlemmer.
 11. Valg av valgkomité, revisor og andre verv eller utvalg.

(B) Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen underskrives av møteleder, referent og to av de tilstedeværende medlemmer valgt av årsmøtet.

§ 8. Signaturrett
To styremedlemmer har i fellesskap fullmakt til å opptre på vegne av enheten. Fortrinnsvis styreleder og første nestleder.

§ 9. Regnskapsår
Regnskapsåret for BIEN Norge følger kalenderåret.

§ 10. Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres av årsmøtet med to tredjedels flertall.
Forslag til endringer skal fremmes skriftlig og må være distribuert til samtlige styremedlemmer senest en måned før årsmøtet.

§ 11. Oppløsning av foreningen
Foreningen kan oppløses etter forslag fra styret dersom to påfølgende årsmøter, hvorav det ene ordinært, med minst to tredels flertall vedtar det. Det skal gå minst 6 måneder mellom de to årsmøtene. I tilfelle oppløsning skal foreningens midler overføres til Basic Income Earth Network (BIEN) og øremerkes et pilotprosjekt relatert til grunninntekt