Grunninntekt – trygghet, frihet og verdighet

Blogginnlegg

 • BIEN kongressen 2024: Bath
  Basic Income Earth Network (BIEN) er et nettverk av akademikere og aktivister som er interessert i ideen om grunninntekt. BIEN fungerer som et bindeledd mellom individer og grupper som er forpliktet til eller interessert i grunninntekt, og fremmer informert diskusjon om dette emnet over hele verden. BIEN definerer en grunninntekt…
 • Global Green New Deal: Hvordan løsningen på klimakrisen og sosial rettferdighet kan gå hånd i hånd
  Onsdag 6. mars avholdt BIEN Norge seminaret “Global Green New Deal – Hvordan løsningen på klimakrisen og sosial rettferdighet kan gå hånd i hånd.” Dette som en del av et større samarbeidsprosjekt med den engelske organisasjonen Equal Right, som nylig har kommet ut med rapporten “Climate Justice Without Borders: Cap…
 • Grunninntekt (borgerlønn)
  Oversikt, begrunnelse og skisse til diskusjon— Georg Espolin Johnson, november 2022 — Grunninntekt etter prinsippene beskrevet her skal først og fremst tilrettelegge for: Modellen knytter ikke an til noen spesiell politisk plattform. Notatets inndeling _______________________________________________________________________________________________________ 1. Begrunnelse for reformbehovet Kontantytelser til erstatning for manglende lønnsinntekt er en bærebjelke i velferdsstaten.…
 • Rapport – Alternativ sosialhjelp
  Pilotprosjektet Alternativ sosialhjelp i Skien er nå gjennomført. Rapporten ble offentliggjort i  «Scandinavian Journal of Public Health» og kan leses her. Prosjektet er bestilt av Helse- og omsorgskomiteen i Skien kommune og utformet av NAV i Skien. Oslo MET v/Borghild Løyland, Astrid Torbjørnsen og Inger Utne har gjennomført intervjuene og utformet…
 • BIEN Congress i Seoul, Sør Korea
  Årets kongress gikk av stabelen i Seoul, Sør Korea. Vi var en gruppe med tre personer fra Norge som deltok; Anja Askeland, Lars Erik Volden(student) og Anne Karin Åkra. Vi hadde noen svært interessante dager og fikk satt oss inn i hva som skjer rundt grunninntekt i Korea og resten…
 • Nord-Norge reisen – august 2023
  Med optimisme og pågangsmot reiste vi for første gang til Nord Norge. Nord-Norge har lenge hatt utfordringer med fraflytting, aldrende befolkning og færre barn. Det har i over ti år vært gjennomført en rekke statlige tiltak for å endre situasjonen, men uten at dette har hjulpet. Styret i BIEN Norge…
 • TRYGDE­STIG­MA – et politisk våpen
  Både i Norge og i andre land møtes mennesker som mottar trygdeytelser med skjellsord og mistenkeliggjøring, både fra politikere og andre. I denne teksten ­skriver Toni Bente­rud om såkalt trygde­stigma, med utgangs­punktet i boka «Stigma: The Machinery of Inequality» av den britiske sosiologen Imogen Tyler. Uttrykket «å nave» ble kåret…
 • Norge trenger grunninntekt nå!
  Alle politiske partier kan finne grunnlag for grunninntekt innenfor sitt eget partis ideologi. Derfor bør grunninntekt inn på alle partiers dagsorden. Alle partiene bør arbeide sammen om et bredt kompromiss.
 • BIEN Haugaland fikk lokalpolitkere på banen
  27. august gjennomførte BIEN Haugaland et meget vellykket arrangement på biblioteket i Haugesund. Georg Espolin Johnson (styremedlem i BIEN Norge) og leder for NAV Haugesund holdt innledende foredrag. Et panel bestående av lokalpolitikere fra Frp, Krf, AP, MDG, SV og Rødt, pluss innlederne, drøftet deretter tema, og det kom også…
 • Vellykket grunninntektsseminar på Rjukan
  Helgen 29. april – 1. mai arrangerte BIEN og Rjukan Solarpunk Academy et seminar om grunninntekt på Rjukan. Temaene var hvorfor vi trenger grunninntekt, hva forskningen har vist om effekter, hvordan vi skal jobbe med saken, og om en form for grunninntekt kan innføres i Tinn kommune.
 • Grunninntektseminar på Rjukan 29. april til 1. mai
  Fredag fra kl 16 blir det stiftelsesmøte for BIEN Tinn. Lørdag kl 10-16 blir det spennende foredrag og diskusjoner om grunninntekt. Søndag (1. mai!) har 1. mai-komiteen ansvar for arrangementet.
 • De nordiske landene er spesielt velegnet til innføring av grunninntekt
  Brosjyren Basic Income — Cornerstone of the Nordic Welfare State (Grunninntekt — en hjørnesten i de nordiske velferdsstatene), ble presentert og samtidig lansert på en konferanse i Helsinki 29. november 2021. Flere av essayene tar til orde for at de allerede omfattende velferdsordningene i de nordiske landene gjør dem særlig egnet for neste omdreining på velferdsskruen, det vil si innføring av grunninntekt.
 • Vi trenger tverrpolitisk samarbeid om grunninntekt
  Grunninntekt har tilhengere i alle politiske leire. Uenighet om andre politiske saker bør ikke forhindre dem fra å samle seg og sondere mulighetene for en omforent og gjennomførbar plattform for grunninntekt.
 • Grunninntekt bør bli en grunnpilar i trygdesystemet vårt
  Kontantytelser til erstatning for manglende lønnsinntekt er kanskje den viktigste komponenten i folketrygden. Dagens ordning er romslig og sjenerøs, men inneholder svakheter som både bør og kan løses. Ytelsene treffer ikke alltid etter sine intensjoner – de er mange, kompliserte og delvis overlappende, og de forutsetter svært omfattende og dyr kontroll og administrasjon. Grunninntekt ville vært en logisk og effektiv løsning.
 • Hva vet vi egentlig om effektene av grunninntekt?
  Stanford Basic Income Lab gjennomgår forskning om grunninntekt, identifiserer hvor det trengs mer forskning og bistår til framtidig forskning om grunninntekt. Institusjonen har mål om å fungere som «et akademisk hjem» for studier om grunninntekt. I dokumentet «What we know about basic income — a cross-synthesis» fra juli 2020 (1)…
 • Innføring av grunninntekt kan forandre hele vår forståelse av begrepet ‘arbeid’
  Ord som pseudoarbeid og bullshitwork dukker opp i kritikken av arbeidslivets struktur. Lønns-arbeid selges som det eneste saliggjørende, mens ulønnet arbeid, som kan være helt vesentlig for at samfunnet skal gå rundt, usynliggjøres i både ‘mainstream’ diskurs og i økonomiske analyser.
 • Laber politisk interesse for grunninntekt i Norge
  Grunninntekt er i liten grad tema i norsk politisk debatt. I innlegget refereres det til flere ferske innlegg fra Dagsavisen som trekker opp problemstillinger som inviterer til diskusjoner om grunninntekt, men uten å komme inn på tema. Hvorfor er det slik? I Norge er det arbeidslinja som gjelder!
 • Grunninntekt eit folkefinansiert økonomisk golv.
  Grunninntekt kan innførast på ulike sett. Eit system eg likar er ei regelmessig utbetaling av ein fast sum til alle. For å gjere ein forskjel er ein sum på rundt 2G eit godt val. La oss sei grunntinntekta er 200 000 i året. I debatt om tema på Dagsnytt 18…
 • Den internasjonale BIEN-kongressen i India er i gang
  Sjur og Anja representerer BIEN Norge og oppdaterer fra den årlige BIEN-kongressen som i år finner sted i Hyderabad, India, hvor India Network for Basic Income (INBI) sammen med NALSAR University of Law er vertskap for den 19. BIEN-kongressen fra 22. til 25. august 2019.
 • «Blakk»
  En gammel tante hadde et sitat hengende på kjøkkenbenken, sirlig brodert, bak glass og ramme; ”det er bedre å være frisk og rik, enn fattig og syk”. Jeg ante det ikke da, at det sitatet en dag skulle oppsummere mitt liv. Jeg skjønte det da jeg lå hjemme med influensa…
 • Den nordiske grunninntektkonferansen (UBI Nordic) 2019
  5.-7. april 2019 arrangerte BIEN Norge den nordiske grunninntektskonferansen, Unconditional Basic Income Nordic. Her er en liten gjennomgang av noe av det som ble diskutert under de ulike seminarene.
 • Arbeidstyranniet
  Noen naive sjeler tror kanskje fortsatt at NAV er en institusjon som er til for å hjelpe folk i vanskelige økonomiske situasjoner. Den oppfatningen er det vanskelig å dele etter å ha vært gjennom systemet selv. Det som i gamle dager het slaveri heter nå AFT, og drives av staten som truer folk med å ta bort livsgrunnlaget deres hvis de ikke går med på å leies ut til næringslivet.
 • Borgerlønn – bygger tillit i samfunnet
  Borgerlønn har ikke ført til at arbeidsdeltakelsen har sunket i Finland, men snarere til bedre helse, mindre stress og bedre livskvalitet i tillegg til å skape trygghet, håp og et positivt syn på fremtiden.
 • Er det eigentleg borgarløn Ap vil ha?
  Det er viktig at arbeidslivet ikkje blir så brutalisert at ein må ha borgarløn i tillegg til løna, men dette er realitet i mange land. Det er ikkje nok at Ap tek denne kampen i opposisjon. Dei må nytte tida i posisjon til å byggje ein god plattform som politiske motpolar ikkje kan rive ned i stillhet.
 • Borgerlønn – vår tids store visjon?
  Hver generasjon må ha sitt oppdrag, sin misjon, noe som rammer inn deres visjon. Borgerlønn kan sees som en plattform der folk med forskjellige politiske synspunkter kommer sammen og rykker litt i gamle systemer for å skape noe helt nytt. 
 • Brytningstider II: Sosial ulikhet og et håp om en bedre fremtid
  Til tross for en global overflod av materielle verdier, blir den sosiale ulikheten stadig større. Dette har enorme konsekvenser for demokrati, kriminalitet og samfunnshelse. Slik blir hele samfunnet mindre levedyktig, uavhengig om veksten er stor eller liten. Vi må redusere denne ulikheten og tenke nytt rundt økonomi, demokrati og bærekraft.
 • Brytningstider I: Fremtidens arbeidsliv
  Det er brytningstider. Vi står overfor en mengde utfordringer av politisk, økonomisk og økologisk art. Det er ingen tvil om at vår sivilisasjon med tiden har utviklet en rekke negative trekk.
 • Hei alle borgerlønnsentusiaster og andre nysgjerrige!
  Debatten om borgerlønn blomstrer rundt om i verden i dag, både på grunn av økene økonomisk ulikhet, et ustabilt arbeidsmarked og økende automatisering. Formålet med denne bloggen er å spre kunnskap om og diskutere utviklingen i borgerlønnsbevegelsen verden over og dens relevans for den norske konteksten.
 • Vår tids store politiske forlik
  Vårt samfunn har klart å smelte sammen massivt, byråkratisk overformynderi med økende ulikhet. Når det verste fra venstre- og høyresiden er kompatibelt, hvorfor skal ikke det beste også være det?

Fokus i media

BIEN Norge ytringer