Global Green New Deal: Hvordan løsningen på klimakrisen og sosial rettferdighet kan gå hånd i hånd

Onsdag 6. mars avholdt BIEN Norge seminaret “Global Green New Deal – Hvordan løsningen på klimakrisen og sosial rettferdighet kan gå hånd i hånd.” Dette som en del av et større samarbeidsprosjekt med den engelske organisasjonen Equal Right, som nylig har kommet ut med rapporten “Climate Justice Without Borders: Cap and share as a mitigation and climate finance solution.”

Equal Right jobber med partnere over hele verden for å skape en potensiell løsning – cap and share – som direkte vil kontrollere utvinning av fossilt brensel og returnere utvunnet rikdom til lokalsamfunn over hele verden. Innholdet i rapporten, hvor oppfordrer Equal Right til en Global Green New Deal, er et forslag på hvordan vi kan sikre at vår respons på klimakrisen og klimarettferdighet kan gå hånd i hånd.

Metoden Equal Rigth ønsker å benytte er kjent som «cap and share«, som er et forholdvis nytt, stort og potensielt virkemiddel. Problemstillingen om karbonavgift til fordeling har vært diskutert i mange år, gjerne kalt KAF, karbonavgift til folket. Mekanismen har vært foreslått som et alternativ til kvotehandel og karbonavgifter som et middel til å påskynde overgang til et bærekraftig energiregime uten å belaste totaløkonomien.

Agendaen for vårt seminar var i første omgang å belyse tematikken for rapporten og få presentert løsningsforslagene. Vi fikk belyst tematikken for rapporten, samt utforsket ulike perspektiver på hvordan vi kan finansiere en global grønn omstilling og returnere utvunnet rikdom til lokalsamfunn over hele verden. Vi så også på hvilken rolle Norge bør ha når det kommer til global klimarettferdighet.

Et sentralt spørsmål var hvilken rolle kontantutbetalinger og grunninntekt kan ha for å oppnå global klimarettferdighet. Bistandsorganisasjonene bruker allerede ulike varianter av kontantytelser i bistand og humanitære kriser. Verden trenger løsninger på disse utfordringene, og Norge kan ha en spesiell rolle gjennom å inngå et samarbeid med land i sør og gå foran som et godt eksempel. 

Det er tydelig at direkte kontantytelser, som har vist seg å vøre den beste måten for å oppnå utvikling på, har vunnet gehør. Direkte kontantytelser har blitt benyttet i norsk bistandspolitikk i løpet av Solbergs- og Støres regjeringsperioder. Å bruke denne metoden er ikke noe uttalt strategi eller mål nedfelt i noen dokumenter fra regjeringshold, men det brukes like fullt.

Til tross for at vi forsøkte å markedsføre seminaret best mulig så var det et lavt publikumstall. Uansett så fikk vi filmet seminaret og skal publisere på vår egen youtubekanal, samt videre i våre egne kanaler. Tatt i betraktning de utfordringene vi støtte på underveis, så klarte vi å oppnå det vi ønsket. En viktig sak ble tatt opp på dagsordenen, og en arbeidsgruppe er nå ved å bli etablert.

Global Green New Deal: Hvordan løsningen på klimakrisen og sosial rettferdighet kan gå hånd i hånd

Cap and Share: The Alliance