Nord-Norge reisen – august 2023

Med optimisme og pågangsmot reiste vi for første gang til Nord Norge.

Nord-Norge har lenge hatt utfordringer med fraflytting, aldrende befolkning og færre barn. Det har i over ti år vært gjennomført en rekke statlige tiltak for å endre situasjonen, men uten at dette har hjulpet. Styret i BIEN Norge har derfor bestemt seg for å jobbe for å skape entusiasme for grunninntekt i Nord-Norge, samt å starte opp et pilotprosjekt i landsdelen. 

Vi mente  at det var en god anledning å introdusere temaet grunninntekt i Nord-Norge forut for fylkes- og kommunevalget den 11. September. Det er store arealer og relativt få folk i nord, noe som kan gjøre terskelen lavere for å få politisk støtte til et prøveprosjekt. Mange pilotprosjekter har blitt gjennomført rundt om i verden med svært vellykkede resultater. 

En grunninntekt vil kunne sikre inntekten til alle som bor i nord, og dermed gjøre det mer attraktivt å flytte nordover og bli boende. Makten og friheten vil med en grunninntekt bli tilbakeført til enkeltindividet, fordi de vil få økt kontroll over egne liv. En grunninntekt kan derfor bidra til å demokratisere de store beslutningene som må tas fremover.

Vårt opprinnelige ønske var å reise rundt i landsdelen og snakke med politikere om grunninntekt og avslutte med et større debattmøte i Tromsø med inviterte fylkes- og kommunepolitikere. Dessverre fikk vi ikke tilstrekkelige midler til dette. Vi valgte derfor å nedskalere vår reise til deltakelse på Karlsøyfestivalen og et debattmøte i Tromsø. 

Stikkord for Karlsøyfestivalen var fred og Utopia. Det ligger mye utopisk tenkning i tilknytning til grunninntekt og vi skulle derfor passe godt inn i programmet. Vi utstyrte oss med soveposer og lavvoer og dro opp til Karlsøy, hvor vi skulle avholde en workshop. Det var ca. 200 deltakere på festivalen. 

Deltakerne kom fra både inn- og utland. Vi gjennomførte derfor workshopen vår på engelsk. Det kom om lag 10-15 lydhøre og interesserte deltakere og det ble en god diskusjon. Vi ba blant annet deltakerne om å reflektere rundt hvordan en grunninntekt kan påvirke deres liv og hvordan en innføring kan påvirke situasjonen og dynamikken i Nord-Norge. 

På festivalens hovedseminar om utopier på lørdagen ble det avholdt ulike presentasjoner. Her deltok også vi med et innlegg. Grunninntekt er et effektivt utopisk politisk virkemiddel. Erfaringen fra seminaret er at vi trenger å gå mer inn i utopien og beskrive bedre hvordan samfunnet kan se ut og virke med grunninntekt.   

Til vårt møte i Tromsø inviterte vi fylkes- og kommunepolitikere, samt ulike fagfolk. Dessverre var det mange som ikke kunne stille. Representanter fra Arbeiderpartiet, LO i Troms- og Finnmark, NHO Arktis og NAV samt Norske Samers Riksforbund takket dessverre nei til å delta. 

Det var ferietid og valgkampen var i gang. Men det kan også tyde på at kunnskapen om temaet grunninntekt er lav hos de som takket nei, kanskje også at skepsisen er høy og at det anses fånyttes å delta i diskusjonen om det. Å få disse organisasjonene inn i debatten om grunninntekt blir viktig for oss fremover. 

Vi er imidlertid glade for at vi fikk med oss Anders Tørresen fra Høyre, Marlene Berntsen Braathen fra Senterpartiet, Camilla Mikkelsen fra Rødt og Barbara Vögele fra Miljøpartiet de Grønne i panelet. Anja Askeland stilte opp for BIEN Norge, mens Siri Therese Lier fra Raketten i Tromsø ledet møtet. 

Alle de fire partirepresentantene stilte seg positive til forslaget vårt. Pilotprosjektet i Skien kommune, Alternativ sosialhjelp, fikk en del oppmerksomhet i diskusjonen. Flere av politikerne var interessert i å følge opp dialogen om et prøveprosjekt i Nord-Norge etter at resultatene fra evalueringen av Alternativ sosialhjelp foreligger. 

Hele styret reiste nordover og deltok på Karlsøyfestivalen og arrangementet i Tromsø. Det var veldig fint å komme sammen og bli bedre kjent med hverandre. Vi skulle kanskje ha markedsført møtet vårt noe bedre, slik at flere kunne ha møtt opp, men vi fikk hengt opp flotte plakater over hele byen, samt fikk inn et flott innlegg i Nordlys / Nordnorsk debatt. 

Nord-Norge reisen har gitt oss verdifulle innspill, samtidig som vi fikk sådd noen frø. Litt verving av medlemmer fikk vi også gjort og vi fikk samlet inn en rekke nye navn til nyhetsbrevet. Fremover gjelder det å knytte nettverk og kontakter, inkludert med det samiske miljøet, samt å jobbe videre med realiseringen av et prøveprosjekt i Nord-Norge.