Georg Espolin Johnson

Georg Espolin Johnson

De nordiske landene er spesielt velegnet til innføring av grunninntekt

Brosjyren Basic Income — Cornerstone of the Nordic Welfare State (Grunninntekt — en hjørnesten i de nordiske velferdsstatene), ble presentert og samtidig lansert på en konferanse i Helsinki 29. november 2021. Flere av essayene tar til orde for at de allerede omfattende velferdsordningene i de nordiske landene gjør dem særlig egnet for neste omdreining på velferdsskruen, det vil si innføring av grunninntekt.

Grunninntekt bør bli en grunnpilar i trygdesystemet vårt

Kontantytelser til erstatning for manglende lønnsinntekt er kanskje den viktigste komponenten i folketrygden. Dagens ordning er romslig og sjenerøs, men inneholder svakheter som både bør og kan løses. Ytelsene treffer ikke alltid etter sine intensjoner – de er mange, kompliserte og delvis overlappende, og de forutsetter svært omfattende og dyr kontroll og administrasjon. Grunninntekt ville vært en logisk og effektiv løsning.